ปลูกปัญญา 
 

true2

         ไทยคิดคอม ได้ร่วมส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อสังคม
โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับครูในแต่ละกลุ่มสาระ


                           ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ
                    “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม”

        ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” และเป็นอีกครั้ง
ที่นักเรียนในโครงการ Computer Gifted ของเรา ได้มีส่วนร่วมกับครู
ในแต่ละกลุ่มสาระ จัดทำสื่อในหัวข้อต่างๆ จนประสบความสำเร็จ ในการ
สร้างสื่อที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์
ของผู้จัดงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้เลือกสาระที่ตนเองถนัด ทำให้ผลงาน
ที่ได้ออกมานั้น ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจากงานนี้


ดูรูป คลิก 

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
................................................................................................................................ ...............................................................................................................................

                       รางวัลที่ 1 ระดับประถมต้น  โรงเรียน : เจริญศิลป์ศึกษา
ทีม : Tour Four  ชื่อคลิป : 4 ภาคของดีมีทั่วไทย
กลุ่มวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช่วงชั้น :  ประถมต้น
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 4 ภาคของไทย มีภาคกลาง เหนือ
                         ตะวันออกเฉียเหนือและภาคใต้ ซึ่งในแต่ละภาคจะพูดถึงภาษา
                         อาหารสถานที่ท่องเที่ยวและการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาค

รายชื่อสมาชิกในทีม Tour Four : ด.ช.ณัฐวุฒิ หวานแก้ว
                                         ด.ญ.วารุณี ลุงเมือง
                                         ด.ญ.สมนิตา หาญสวัสดิ์ 
                                         นางสุดใจ ทวีสุข (อาจารย์ที่ปรึกษา)

4_thai
กดชมที่ Playlist: 0

                  รางวัลที่ 1 ระดับประถมปลาย  โรงเรียน : เจริญศิลป์ศึกษา
ทีม : จ.ศ.3  ชื่อคลิป :  ศีล 5 สำหรับเด็ก 
กลุ่มวิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : ศีล การฝึกอบรมในด้านความประพฤติฝึกให้มีระเบียบวินัย
                         ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือร้อน ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน
                          ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ ดีละเว้นความชั่ว

รายชื่อสมาชิกในทีม
จ.ศ.3 : ด.ช.สาโรจน์ แวงวรรณ 
                                    ด.ญ.กานต์ทิตา ต้นไม้ทอง
                                    ด.ญ.สุธิพร ปั้นอุดม 
                                    นายขิง ขอพึ่ง (อาจารย์ที่ปรึกษา)

sein
กดชมที่ Playlist: 1

................................................................................................................................
...............................................................................................................................
                       รางวัลที่ 3 ระดับประถมปลาย  โรงเรียน : เจริญศิลป์ศึกษา
ทีม : จ.ศ.1  ชื่อคลิป :  Shap of Gymnastic
กลุ่มวิชา : คณิตศาสตร์  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ :เป็นการแสดงรูปเรขาคณิตผ่านยิมนาสติกมีรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม
                        เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า 0 องศา แต่ไม่ถึง 90 องศา
                        

รายชื่อสมาชิกในทีม จ.ศ.1 : ด.ญ.ศดานันท์ แก้วกลิ่นจันทร์  
                                   ด.ญ.จุฑารัตน์ ชะช้างรัมย์
                                   ด.ญ.ปณิดา สุภาพปัญญา  
                                   นางปิยาภัสร์ ฉิมพลี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

shape
 กดชมที่ Playlist: 2
                รางวัลชมเชย ระดับประถมปลาย  โรงเรียน : เจริญศิลป์ศึกษา
ทีม :  รู้จริงน่ะ  ชื่อคลิป : รายการรู้จริงเหรอ
กลุ่มวิชา :  ภาษาไทย  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ :เป็นการแข่งขันผ่านเกมรายการรู้จริงจริงเหรอโดยมีวีทีอาร์
                        คำถามให้ดู 3 ข้อ มีคำว่าบะหมี่เกี๊ยวที่นำมาจากภาษาจีน

รายชื่อสมาชิกในทีม รู้จริงน่ะ : ด.ญ.วิยะดา จุ่นหัวโทน  
                                     ด.ญ.กันทิมา ผิวผาย
                                     ด.ญ.อรนิภา นวลเจริญ
                                     ชนากานต์ กลิ่นหวล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

raykanru
กดชมที่ Playlist: 3
................................................................................................................................ ............................................................................................................................... 
                                      
                                   ผลงานอื่นๆ โรงเรียน :  เจริญศิลป์ศึกษา

ทีม :  เสี่ยงแล้วได้ดี  ชื่อคลิป :  พฤติกรรมเสี่ยง
กลุ่มวิชา :  สุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้น : ประถมปลาย
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนและติดเชื้อเอดส์มี
                        6 ข้อ 1แต่งกายยั่วยุ 2 ยอมให้สัมผัสร่างกาย 3 สื่อลามก
                        4 เที่ยวในสถานบันเทิง5 เสพสิ่งมึนเมา 6 อยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสอง

รายชื่อสมาชิกในทีม เสี่ยงแล้วได้ดี : ด.ญ.วดี ชาวบ้านเกาะ
                                           ด.ช.ณัฐพล มณีเติม
                                           ด.ช.ธีรภัทร คำผาย 
                                           นางพรทิพย์ภา เปรมสุข (อาจารย์ที่ปรึกษา)

sang
กดชมที่ Playlist: 4
                               ผลงานอื่นๆ โรงเรียน :  เจริญศิลป์ศึกษา
ทีม : จักรวาล  ชื่อคลิป : สุริยะจักรวาล
กลุ่มวิชา : วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : จักรวาลประกอบไปด้วยระบบต่างๆหลายระบบโลกที่เรา
                         อาศัยอยู่นี้อยู่ในระบบหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าระบบสุริยะ

รายชื่อสมาชิกในทีม จักรวาล : ด.ญ.วิมลรัตน์ ภูผาวงศ์
                                     ด.ญ.พรนลิน บุญเกิด
                                     ด.ญ.กานต์ระวี เดชแดง  
                                     นางพรทิพย์ภา เปรมสุข (อาจารย์ที่ปรึกษา)

suriya
 กดชมที่ Playlist: 5
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
                                      
                                     ผลงานอื่นๆ โรงเรียน :  จารุวัฒนานุกูล 

ทีม :  The Winner  ชื่อคลิป :  อบายมุข 6  
กลุ่มวิชา :  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย  
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : อบายมุข 6 คือช่องทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ
                      เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ได้แก่ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น
                      เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้านการทำงาน

รายชื่อสมาชิกในทีม The Winner : ด.ช.ธนวิชญ์ นามกันยา
                                            ด.ญ.กัลยรัตน์ รักมิตร
                                            ด.ญ.ณัฐวีณ์ ฐานิตาศิริ มงคล
                                            นางสาวสิริกร แจ่มแจ้ง (อาจารย์ที่ปรึกษา)

arbaryamuk
กดชมที่ Playlist: 6
                                ผลงานอื่นๆ โรงเรียน :  ประชินนุสรณ์ 
ทีม : KID DD  ชื่อคลิป :  การย้อมสีผ้าจากดอกไม้  
กลุ่มวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้น :  ประถมปลาย  
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : วิธีการย้อมสีผ้าด้วยสีที่มาจากดอกอัญชัน

รายชื่อสมาชิกในทีม KID DD : ด.ญ.ณัฐมน ทรัพย์สมบูรณ์
                                     ด.ญ.สุวิมล พลพะนาน
                                     ด.ญ.ขนิษฐา จินดา 
                                     สุวิมล เหลืองประดิษกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
yompa
กดชมที่ Playlist: 7 
...............................................................................................................................  ............................................................................................................................... 
                              
                              ผลงานอื่นๆ โรงเรียน :  ประชินนุสรณ์ 
ทีม : Bluesky  ชื่อคลิป : โบสถ์มหาอุตถ์ (วัดนางสาว)  
กลุ่มวิชา :  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช่วงชั้น : มัธยมต้น
เนื้อหาวิดีโอโดยย่อ : ประวัติและความเป็นมาของโบสถ์มหาอุตถ์ ที่อยู่ในวัดนางสาว

รายชื่อสมาชิกในทีม Bluesky : ด.ช.สรวิชญ์ วรประดิษฐ์
                                       ด.ช.ปิยศักดิ์ แจ่มเที่ยงตรง
                                       ด.ช.ปัญชลิต จันทร์ทโชติ  
                                       สุวิมล เหลืองประดิษกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

mahaaud
กดชมที่ Playlist: 8